BREAKING NEWS: Koldioxid ej huvuddrivare av klimatet!

17 oktober, 2017

 

Källa: NoTricksZone.

Detta är centralt i hela industrin kring att göra koldioxid till en klimatbov. Efter larmet om att koldioxid skulle kunna vara en huvudorsak till en antropogent skapad global uppvärmning, har mängder av studier gjorts och publicerats som undersöker sambandet. Från att initialt ha pekat på att larmen var påkallade, har studierna i allt högre grad visat att sambandet närmar sig noll, dvs att koldioxidens roll i en antropogent skapad uppvärmning inte är i närheten av den magnitud som varnades för initialt. Det är absolut fortfarande möjligt att människan orsakar någon form av global temperaturhöjning, och att koldioxid har en viss påverkan, men det förefaller allt mindre troligt att koldioxid har den huvudroll i denna process som implicerats i de initiala larmen.

Tänk på implikationerna av detta.


Klimatpolitik leder katastrofalt fel

30 november, 2015

IPCCMindTrack

Hela klimatfrågan har otäcka malthusianska och politiska förtecken, som, om världens ledare och medier fortsätter att ihärdigt gå klimatlobbyn till mötes, på sikt kommer att få mycket allvarliga konsekvenser för människors möjligheter att tillgodogöra sig välfärd och trygghet. Miljövänstern har hela tiden letat sätt att sätta käppar i hjulet för kapitalism och det industri- och välfärdssamhälle som följt i kapitalismens spår. Fossila bränslen har kommit att bli huvudfiende. Det finns miljömässiga skäl att ersätta fossila bränslen med andra, miljövänligare och mer kostnadseffektiva bränslen. Men koldioxid är sannolikt inte ett av dom skälen.

IPCC bildades med syfte att försöka knyta klimatförändringar till koldioxid. Alltså har man redan i ansatsen styrt forskningen åt ett håll man önskar. Ännu finns det inga otvetydiga bevis för att spårgasen koldioxid styr klimatet i så hög grad som IPCC både önskar och hävdar. Bara gissningar. Det mesta tyder dock på att de temperaturvariationer som vi upplevt globalt och lokalt det senaste århundradet är naturliga. Klimatkänsligheten för koldioxid är med stor säkerhet alldeles för hög i de modeller som larmar om stora förändringar i kommande klimat, och farhågorna om positiv återkoppling helt och hållet grundlösa. Att vetenskapen är styrd i önskvärd riktning är otäckt nog, men att man använder felaktig, eller åtminstone kraftigt överdriven, vetenskap som ursäkt för politiska vänsterradikala mål är för mänskligheten extremt allvarligt. De kollektivistiskt skolade individerna som företräder länder och NGOer vid Parismötet har svårt att undvika att dölja sin glädje över att få chansen att vara med och inskränka människors frihet, denna gång under ett globalt paraply, med överstatliga regleringar som både medel och mål. Jag hoppas innerligt att jag har fel, men tyvärr tror jag att mänskligheten går mot en mörk tidsålder, där hårda diktat kommer att beskära människors frihet kraftigt, med ”klimatet” som förevändning, vilket kommer att märkas i accelererande takt på en krympande välståndsutveckling, och ökad global fattigdom.


Skydd för individuella rättigheter förbättrar miljön

16 mars, 2010

USA Today presenterade idag en undersökning som visar att människor i USA oroar sig allt mindre för miljön. Det finns helt enkelt inte så mycket att oroa sig för längre, eftersom miljön stadigt förbättras.

På frågan vad som ”oroar mycket” i olika miljöfrågor svarade amerikanarna gällande:

  • Föroreningar i vattendrag 46%. Ner från max 72% 1989.
  • Luftföroreningar 38%. Ner från max 63% 1989.
  • Gifter i mark och vatten, 44%. Ner från max 69% 1989.
  • Regnskogsskövling, 33%. Ner från max 51% 2000.
  • Global uppvärmning, 28%. Ner från max 41% 2007.

Det är bra att man bryr sig om och respekterar både den globala miljön och närmiljön, eftersom det gynnar människans livsbetingelser. Och handen på hjärtat, har vi i västvärlden några riktigt allvarliga miljöproblem längre? Det sker allt mer sällan allvarliga miljökatastrofer och det var länge sedan man läste om någon nu.

Hur kommer det sig?

Huvudorsaken är att länderna i västvärlden har ett relativt mycket starkare skydd för de individuella rättigheterna, främst äganderätten. Det man äger har man ett incitament att skydda. En markägare som får sin utkomst från att bruka sin mark har ett incitament att inte förorena den. Industrin bredvid markägaren har ett incitament att inte förorena dennes mark, eftersom det går emot dennes lagskyddade fri- och rättigheter (man saboterar inte andras egendom). Respekten för de individuella rättigheterna skapar incitament att handskas varsamt med miljön.

De flesta är väl bekanta med de hemska bilderna från många utvecklingsländer gällande miljön. Det finns stora problem på många platser världen över. Men gemensamt för dessa områden är att de fortfarande har ett relativt svagt skydd för de individuella rättigheterna. Kina är t ex fortfarande en diktatur med omfattande korruption. Skyddet för de individuella rättigheterna är svagt.

En insikt om att lagskyddad respekt för alla människors lika rätt till liv, frihet och frukten av sitt arbete förbättrar människors möjligheter att samexistera genom frivilliga avtal, med effektivare och ej resursslösande produktion av alla typer av varor och tjänster, samt med miljöförbättrande och välfärdshöjande resultat, vore önskvärt bland världens utbildningsinstitutioner, politiker och medier.


Tillväxt och kapitalism

5 juli, 2009

På omvägar landade jag på en blogg som heter Gröna viskningar och som drivs av Linnéa Mindemo från Uppsala, aktiv i nätverket Klimax.

Jag lämnade en kommentar till hennes inlägg, men det har ännu inte publicerats. Kanske är hon på semester (hon var bevisligen i Almedalen på Gotland för några dagar sedan i alla fall), eller så har hon helt enkelt struntat i att publicera det.

Hur som helst, hon skrev i sitt inlägg:

Det kapitalistiska samhället bygger på tillväxt…

Hon har givetvis inte riktigt fått ihop kartan med verkligheten med detta påstående.

Kapitalism är ett samhällssystem som bygger på individuella rättigheter, inklusive äganderätten, där all egendom är privatägd och där alla mänskliga relationer är frivilliga.

Ordet “tillväxt” är kort för ekonomisk tillväxt, dvs att värdet av de varor och tjänster som byter hand ökar inom ett givet område och inom en given tidsperiod.

Ekonomisk tillväxt är inget självändamål i det kapitalistiska samhället. Om något, är ekonomisk tillväxt ett resultat av människors naturliga instinkt, eller drift, att hela tiden skapa sig ett mer bekvämt liv.

Denna vilja, att experimentera och skapa nytt och bättre, har en tydlig katalysator; att individen är fri att omsätta tanke i produktivt arbete. Frihet är alla innovationers moder. Det hjälper inte miljön att hindra människor att omsätta tanke i handling. Politiska begränsningar av människors, individers, fri- och rättigheter hindrar miljötekniska framsteg.

Det Linnéa och hennes kamperande vänner i Klimax söker är än större inskränkningar av individers fri- och rättigheter än vad som råder i dagens samhällen. Det minskar samhällets förmåga att finna nya lösningar på olika miljöproblem. Varför man har denna övertygelse är svårt att förstå när miljöproblemen i de mer utvecklade länderna idag är begränsade. Ju rikare individen blir, desto mer tid och resurser har hon till sitt förfogande att lägga på att investera i sin närmiljö. Det ligger i hennes egenintresse.

Att inskränka människors fri- och rättigheter motverkar lösningar på miljöproblem.

Att kritisera “tillväxt” är att missa det verkliga målet för orsaken till orättvisor och miljöproblem i samhället. Det Linnéa och hennes vänner borde rikta sin ilska emot är det svaga skyddet för individens fri- och rättigheter i dagens blandekonomiska samhällen.